เงื่อนไขและข้อกำหนด (Term & Conditions)


เงื่อนไขและข้อกำหนด

        บริษัท ฮิตอีเว้นท์ จำกัด ( “บริษัทฯ”) จัดทำเว็บไซต์ HITEVENT.COM ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับการสื่อสาร การซื้อขายสินค้าหรือบริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้วยการจัดสรรพื้นที่กลางให้เจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศข ายสินค้าหรือบริการ และ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าหรือบริการ รวมถึงติดต่อตกลงทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการกับผู้ขายอย่างเป็นอิสระ

        เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ HITEVENT.COM ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทฯระบุไว้นี้ทุกประการ ทั้งนี้เงื่อนไขและข้อกำหนด เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกา รบริการของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอีเมล หรือระบบโทรศัพท์ เมื่อเข้าใช้ เลือกดู หรือดำเนินการบนฟังก์ชั่นใด ๆ ของเว็บไซต์ (รวมทั้งเวอร์ชั่นอุปกรณ์พกพา) หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา (ซึ่งมีความหมายรวมถึง "เว็บไซต์")


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

        นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บร วบรวมผ่าน HITEVENT.COM ซึ่งผู้ใช้ได้เข้าใช้งานบนพื้นที่ออนไลน์ของ HITEVENT.COM เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการหรือการเยี่ยมชมรายการป ระกาศสินค้าและ/หรือบริการ การสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อความ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน โดย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่บ ริษัทฯ ประกอบการอยู่ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย บริษัทฯ เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับการคุ้มค รองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ดังนั้น ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นดังที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก" สมาชิกสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องระบุตัวตนให้บริษัทฯท ราบ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสมาชิก แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทฯ กำหนดให้ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในหัวข้อ "การสมัครเป็นสมาชิก" "เงื่อนไขการสมัครสมาชิก" และ "การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก"


การสมัครเป็นสมาชิก

ในการทำธุรกรรมบน HITEVENT.COM ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยที่ท่านจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
 • 2. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้าของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุลผู้รับf ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
 • 3. ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน ประกอบด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน
 • 4. ข้อมูลประกอบอื่นๆ อาทิ ความเห็น ทัศนคติ ภาพถ่าย ฯลฯ
        หมายเหตุ: การสมัครเป็นสมาชิก หรือ การใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือ การคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” แสดงว่าสมาชิก/ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯและ/หรือ กลุ่มบริษัทฯ เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสง ค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก”


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 • 1. บุคคลหรือสถานประกอบการ 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย ผู้ใช้งานมีบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการต่างๆที่กำหนดไว้สำหรั บบัญชีสมาชิกนั้นๆ
 • 2. ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองก่อนสมัครใช้งานเว็บไซต์ HITEVENT.COM
 • 3. แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ HITEVENT.COM จะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์สมัครใช้งานเว็บไซต์ HITEVENT.COM แล้ว บริษัทฯถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองแล้ว บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้
 • 4. ในการสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 • 5. ผู้สมัครต้องรักษารหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 • 6. ในการใช้งานเว็บไซต์ HITEVENT.COM นั้น สมาชิกตกลงที่จะไม่กระทำการใดที่อาจขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดี ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆของ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น
 • 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยอิสระและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติการเป็น "สมาชิก" จะมีสิทธิทุกประการในการใช้งานเว็บไซต์ การทำธุรกรรม การได้รับ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของ HITEVENT.COM
 • 8.บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกบัญชีสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ หรือมีการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หรืออาจเป็นอันตรายในทุกๆ กรณี และสมาชิกตกลงที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดี และ/หรือ ฟ้องร้องใดๆ เอากับบริษัทฯ

การเปิดข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. บริษัทฯ อาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานและสมาชิก อาทิ ชื่อ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (Login Name) และ รหัสผ่าน (Password) ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ เป็นต้น ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศและ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากสมาชิก/ ผู้ใช้งาน ที่เกี่ยวกับ เนื้อหา การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ
 • 2. เฉพาะแต่บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและสมาชิก บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใด นอกจากในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก”

วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

        ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ HITEVENT.COM ผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกอาจเปิดเผย หรืออาจถูกขอให้เปิดเผย ส่งสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การส่งสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกให้แก่ บริษัทฯ อาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์และใช้บริการต่างๆ ที่เสนอให้บนเว็บไซต์ HITEVENT.COM วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บและใช้สารสนเทศและข้อมูลบนเว็บไซต์ HITEVENT.COM รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวันสำหรับการให้บริการที่เสนอแก่ผู้ใ ช้งาน และ/หรือสมาชิก
 • 2. เพื่อให้บริการที่หลากหลายแก่สมาชิก โดยนำเสนอบนเว็บไซต์และผ่านจดหมายข่าว (Newsletter) ของบริษัท อาทิเช่น ส่วนลด โปรโมชั่น และเอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมและการตลาด เป็นต้น
 • 3. เพื่อจัดการและติดตาม ข้อซักถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียนจากสมาชิก
 • 4. เพื่อติดต่อสมาชิกในแง่การบอกกล่าวด้านการบริหารงานและการ ติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อตอบสนองต่อข้อซักถาม หรือ คำขอของสมาชิก/ผู้ใช้งาน
 • 5. เพื่อช่วยบริษัทฯ ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมใน อนาคต หรือเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ภายในอื่น
 • 6. เพื่อระบุสมาชิกที่ได้อ่านสารสนเทศที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ HITEVENT.COM
 • 7. เพื่ออนุญาตให้สมาชิกได้ประโยชน์ โดยการสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นเจ้าภาพ
 • 8. เพื่อระบุสมาชิกที่ได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ HITEVENT.COM จากการได้รับหรือได้ใช้ข้อมูลส่งเสริมการตลาด
 • 9. เพื่อช่วยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรั บวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริการที่เสนอ ให้โดยบริษัทฯ และบริการด้านการตลาด และ/หรือ กิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ
 • 10. เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิกสำหรับวิเคราะห์การใช้งานของ เว็บไซต์ HITEVENT.COM เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของการให้บริการ ตามที่บริษัทฯ อาจพิจารณาว่าเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกต่อผู้รับช่วงบริการ เพื่อให้บริการกับสมาชิกท่านนั้น อาทิ การจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการบริการระหว่างผู้รับช่วง บริการกับ HITEVENT.COM ผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทฯ โดยมิใช่การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐผู้ มีอำนาจ ซึ่งจะทำให้ HITEVENT.COM สามารถป้องกันและปกป้องสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกจากมิจฉาชีพและการใช้งานในทางที่ผิดบนแพล ตฟอร์มของ HITEVENT.COM เพื่อตรวจสอบการกระทำใดๆที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือกา รกระทำต้องสงสัยว่าละเมิดนโยบายการใช้งานรวมถึงข้อกำหนดแ ละเงื่อนไขต่างๆ ของ HITEVENT.COM เพื่อป้องกันสิทธิของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิก HITEVENT.COM หรือบุคคลภายนอกผู้สุจริต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งาน และเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ใช้งานอื่น
 • 3. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น ในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลใดๆ
 • 4. เปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของศาล หรือหน่วยงานราชการใดๆ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลมาจากการบังคับทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิการเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล์) จากผู้ใช้บริการ และ/หรือสมาชิกของ HITEVENT.COM จะติดตามข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติโดยตั้งอยู่บนพฤติกรรม การใช้งานของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกบนเว็บไซต์ และบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับวิเคราะห์/วิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางประช ากรศาสตร์ เพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ อาจรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการให้ข้อ มูลแก่บุคคลอื่น
 • 6. บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่ กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ อาจพิจารณาว่าเหมาะสม

        ผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และ/หรือสมาชิกภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย


ความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก

 • 1. ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 2. บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก จะได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มคร องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
 • 3. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่อ งทางติดต่อสื่อสารของสมาชิก สมาชิกตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ HITEVENT.COM อย่างเคร่งครัด และสมาชิกตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกอื่น หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หาก HITEVENT.COM พบการล่วงละเมิดดังกล่าว HITEVENT.COM สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ HITEVENT.COM ของสมาชิกผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น
 • 4. กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานและ /หรือสมาชิกเสียหายหรือ สูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) หรือวิธีการอื่น HITEVENT.COM ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่ าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก

 • 1. สมาชิกรับทราบว่าท่านเป็นผู้เดียวที่มีรหัสผ่านที่สามารถเข้าถึงบัญ ชีของท่านได้เท่านั้น บริษัทฯแนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะต้อง Sign out (Log out) ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำธุรกรรมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • 2. สมาชิกพึงหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น หรือในสถานที่ สำนักงาน ฯลฯ ที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล การลักลอบดักจับการเข้าสู่ระบบของข้อมูลของสมาชิก
 • 3. สมาชิกพึงทราบและตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์ แต่บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยให้อย่างเหมาะสม

การป้องกันการฉ้อโกง

ผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • 1. กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และ/หรือศีลธรรมของประชาชน
 • 2. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของบริษัทฯ ของผู้ใช้งานอื่น และ/หรือของบุคคลอื่น
 • 3. โอน หรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้ หรือให้บุคคลอื่นร่วมใช้บัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย
 • 4. การแสดงข้อความหรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ
 • 5. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 • 6. ใช้หรืออัพโหลดในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสที่อาจทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตราย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหาย หรือผิดพลาดได้
 • 7. ใช้พื้นที่ออนไลน์ส่วนกลางเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทา งเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนด
 • 8. เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออย่างไม่เหมาะสม
 • 9. รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของบริษัทฯ หรือแทรกแซงการให้บริการของบริษัทฯ หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ
 • 10. กระทำการอันทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะสม การทำทุจริต ฉ้อโกง หลองลวง เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมใด หากตรวจพบ หรือแม้แต่สงสัยว่า การทำธุรกรรมหรือตัวสมาชิกมีการกระทำ หรือมีประวัติการทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงหรือมีพฤติกรรมส่อไปในการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกๆ กรณี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อาจติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อการยืนยันตัวตนได้ รวมถึงระงับ ยับยั้ง อายัดหรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะได้ชำระเงินแล้วก็ตาม อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีและสถานะของสมาชิกรวมถึงสิทธิ์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกนั้นได้ทั้งสิ้น โดยสมาชิกยินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกพึงเข้าใจว่า บริษัทฯ กำหนดและบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของสมาชิก, สมาชิกท่านอื่นๆ และตัวของบริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

        เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ HITEVENT.COM บางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาในกระดานสนทนา เป็นเนื้อหาที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย ผู้ขาย/ร้านค้าหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูล HITEVENT.COM มีหน้าที่เพียงรวบรวม ประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวบนพื้นที่ของ HITEVENT.COM เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่าง ผู้ขาย/ร้านค้า กับลูกค้า ผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกเท่านั้น ดังนั้น HITEVENT.COM จึงไม่อาจรับรองว่า บรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน เว็บไซต์ HITEVENT.COM  จะถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นข้อความจริง ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะได้ เนื่องจาก HITEVENT.COM ไม่สามารถทราบถึงข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกโปรดรับทราบว่า บริษัทฯเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่บน HITEVENT.COM เท่านั้น บริษัทฯไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับ ผู้ขาย/ร้านค้าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้าง ลูกจ้าง กับ ผู้ขาย/ร้านค้า ดังนั้น หากเนื้อหาข้อมูลต่างๆของผู้ขาย/ร้านค้าไม่ชอบด้วยกรณีใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย/ร้านค้าหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าข องข้อมูล และผู้ใช้งานและ/หรือสมาชิกไม่อาจเรียกร้องความรับผิด ค่าเสียหายหรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่สมบรูณ์ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุในเว็บไซต์หรือคำสั่งซื้อ ผู้ขาย/ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อผู้เสียหายนั้นเอง


การติดต่อและ/หรือทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ

        สมาชิกหรือผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการผ่านทางเว็บ ไซต์ HITEVENT.COM เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม การเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกเกี่ยวกับสินค้า/บริการ ผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านวิธีการออนไลน์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมต่าง ๆ (เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม) หรือ แพลตฟอร์ม เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร
หากมีการฝ่าฝืน ผู้ซื้อหรือผู้ใช้งานต้องรับผิดในผลเสียหายที่เกิดขึ้นเอง และบริษัทฯอาจระงับการใช้บริการบนเว็บไซต์ HITEVENT.COM


เงื่อนไขและขอบเขตการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

 • 1. สมาชิกสามารถยื่นคำร้องขอคืน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือ (“บริการ”) ก่อน 7 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า (ในกรณี การซื้อขายสินค้า) หรือ หลังวันครบกำหนดการยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมล์ยืนยันการจองหรือคำ สั่งซื้อ (ในกรณี การซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการ) หากสถานการณ์ดังต่อไปนี้ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
  • 1.1 ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า/บริการ
  • 1.2 สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • 1.3 ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • 1.4 สินค้า/บริการที่ให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย
 • 2. การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หากกระทำก่อนวันครบกําหนดยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน นับจากวันที่ HITEVENT.COM ได้รับใบแจ้งขอยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 • 3. หากพบสินค้าเสียหาย ไม่มีคุณภาพตรงตามที่โฆษณาไว้ สามารถร้องเรียนต่อ HITEVENT ได้ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยเอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้ามีดังนี้
  • - หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระของ HITEVENT.COM) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  • - ข้อมูลของบัญชีธนาคารของผู้ซื้อในแบบฟอร์มการคืนสินค้า
  • - จัดส่งสินค้าคืนด้วยบรรจุภัณฑ์สินค้าเดิม
  • - ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า
 • 4. เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการขอคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น ถูกต้องตามที่ตนได้ทำคำสั่งซื้อ หากประสงค์ที่จะต้องส่งคืน สภาพของสินค้าที่คืน ต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายภาพสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
 • 5. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของร้านค้ าหรือผู้ประกอบการแต่ละราย หรือตามที่ผู้ซื้อและร้านค้าจะหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าดังกล่าว
 • 6. HITEVENT.COM จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ ตามดุลยพินิจของ HITEVENT.COM แต่เพียงผู้เดียว
 • 7. กรณีที่สมาชิกได้ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับผู้ขาย สมาชิกอาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้กับ HITEVENT.COM เพื่อขอให้ HITEVENT.COM เก็บเงินที่ตนชำระเพื่อการซื้อขายนั้นไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการ ตัดสินอย่างเป็นทางการ HITEVENT.COM จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินค่าซื้อขายดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า/บริการใดๆ จะต้องกระทำผ่าน HITEVENT.COM ไม่ใช่กับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการโดยตรง หากมีปัญหาหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของ HITEVENT.COM โดยตรง ภายในเวลาทำการปกติของบริษัทฯ

การคืนเงิน

        การคืนเงินจะดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือการยกเลิกคำสั่งซื้ อสินค้า/บริการเกิดขึ้น ผู้ซื้อสามารถเลือกวิธีการคืนเงินได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ในการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินจะอยู่ระหว่าง 7-15 วันทำการ (นับจากวันที่คุณได้รับ SMS หรืออีเมล์แจ้งการคืนเงิน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดเหตุสุดวิสัย


ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 • 1. ยกเว้นแต่เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาในกระดานสนทนา เป็นเนื้อหาที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย ผู้ขาย/ร้านค้าหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ HITEVENT.COM รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของบริษัทฯ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ห้ามทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโด ยไม่มีข้อยกเว้น
 • 3. ผู้กระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ
 • 4. หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือ บริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์ HITEVENT.COM หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายังอีเมลล์ของบริษัท service@hitevent.com เพื่อให้ บริษัทฯ ตรวจสอบ ซึ่ง บริษัทฯ อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสินค้าหรือบริการตามที่ได้รั บแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ บริษัทฯ ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการ และไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและสมาชิกต่ อกันเองเท่านั้น